Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ADM
120
300,289,400 gold
2
SoiCoDon
120
144,646,193 gold
3
____Jaws____
120
133,718,418 gold
4
Canabis
120
125,899,863 gold
5
LanKhoiTrang
120
116,773,808 gold
6
TuanKiet
120
109,966,130 gold
7
P2
118
91,891,361 gold
8
TOXIC
120
61,329,521 gold
9
Kiraa
120
59,745,473 gold
10
PT08
120
57,045,617 gold